[Dịch vụ] Nhận làm sign (chữ ký) [Beta]


#21

staff nào còn làm mấy cái này :wow: