Forum | Vietnam Key FanClub

Natsu Matsuri Thread

Như tít. Thích chém gì cứ chém tại đây. :robot:
Rock on ._____.

Muốn chém tên Bonaquack
:tomoyo04:

quack có đi ko

bệnh rồi ko biết có đi được ko ==
từ hôm cắm đầu vào bv giờ cứ tái đi tái lại tụ cầu vàng hoài =
____=

Mai ta đi tới chiều này, có chú nào muốn tụ tập không :quanchan:

Làm sao để biết mặt nhau được nhỉ?:hoi:

viết chữ lên mặt

Đoán đại đi :yaoming:

Tớ đi (makeup)

ok see you

Giấy phép Creative Commons
Nội dung bằng văn bản của Vietnam Key FanClub, trừ phi có ghi chú khác, được chia sẻ theo các điều khoản trong giấy phép Creative Commons Ghi công–Phi thương mại–Không phái sinh 4.0 Quốc tế.
Bản quyền tác phẩm gốc, bao gồm phần lớn nội dung đa phương tiện phi văn bản, thuộc © VISUAL ARTS/Key. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp lý trong quá trình tái sử dụng và phân phối (các) nội dung này.
Phần mềm trang web xây dựng bởi Discourse Forum ®, phát hành theo giấy phép Công cộng GNU phiên bản 2 hoặc bất kỳ phiên bản nào mới hơn.