Forum | Vietnam Key FanClub

Scripts của LB!

đây là scripts của nhóm dịch LB! tiếng anh nhá , :sogood:

bao gồm tất cả các route trong LB! đã đc dịch và 1 route sasami gì đó đã dc dịch [ tạm thời chỉ có thế ]
đăng lên cho bạn nào có hung thú lấy đọc giải trí+làm tư lieu
lưu ý tất cả các file có lien quan như voice hay game đều có trong bộ này [ trọn gói đó luôn ex, me ko có pe]
lưu ý là không manh động làm pj nhá , nghe lời boss đi
link

Giấy phép Creative Commons
Nội dung bằng văn bản của Vietnam Key FanClub, trừ phi có ghi chú khác, được chia sẻ theo các điều khoản trong giấy phép Creative Commons Ghi công–Phi thương mại–Không phái sinh 4.0 Quốc tế.
Bản quyền tác phẩm gốc, bao gồm phần lớn nội dung đa phương tiện phi văn bản, thuộc © VISUAL ARTS/Key. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp lý trong quá trình tái sử dụng và phân phối (các) nội dung này.
Phần mềm trang web xây dựng bởi Discourse Forum ®, phát hành theo giấy phép Công cộng GNU phiên bản 2 hoặc bất kỳ phiên bản nào mới hơn.