Vietnam Key Fan Forum

Scripts của LB!


#1

đây là scripts của nhóm dịch LB! tiếng anh nhá , :sogood:

bao gồm tất cả các route trong LB! đã đc dịch và 1 route sasami gì đó đã dc dịch [ tạm thời chỉ có thế ]
đăng lên cho bạn nào có hung thú lấy đọc giải trí+làm tư lieu
lưu ý tất cả các file có lien quan như voice hay game đều có trong bộ này [ trọn gói đó luôn ex, me ko có pe]
lưu ý là không manh động làm pj nhá , nghe lời boss đi
link